Type: Dipartimenti u EntitajietRES

Il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni

Il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni (PCAC) hija stabbilita bis-saħħa tal-Kapitolu 326 tal-Liġijiet ta’ Malta u hija magħmula minn president u żewġ membri.

Il-Funzjonijiet ewlenin tal-Kummissjoni huma:

 • Li tikkunsidra prattiki korrotti allegati jew suspettati u li tinvestiga tali allegazzjonijiet jew suspetti meta tiddetermina li hemm raġunijiet suffiċjenti għal investigazzjoni fil-fond.
 • Li jinvestiga l-imġieba ta’ kull uffiċjal pubbliku, inklużi Ministri jew Segretarji Parlamentari, li fil-fehma tal-Kummissjoni jistgħu jkunu korrotti jew jistgħu jkunu konnessi ma’ jew jistgħu jwasslu għal prattiċi korrotti.
 • Biex tinvestiga l-kondotta ta’ kull persuna li hija jew kienet ġiet fdata b’funzjonijiet relatati mal-amministrazzjoni ta’ soċjetà jew korp ieħor li fih il-Gvern, gvern lokali, korp statutorju eċċ għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv, fejn il-Kummissjoni tkun tal- opinjoni li tali kondotta tista’ tkun korrotta jew konnessa ma’ jew twassal għal prattiki korrotti.
 • Biex tinvestiga l-prattiki u l-proċeduri ta’ dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet tal-gvern lokali, korpi statutorji jew korpi oħra li fihom il-Gvern għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv sabiex jiffaċilita l-iskoperta ta’ kwalunkwe prattika korrotta u biex jirrakkomanda r-reviżjoni ta’ metodi jew proċeduri ta’ xogħol li jistgħu jwasslu għal prattiki korrotti.
 • Li jagħti struzzjonijiet, jagħti pariri u jassisti lill-Ministri jew persuni oħra li huma fdati bl-amministrazzjoni ta’ dipartimenti tal-gvern u korpi oħra fejn il-Gvern għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv dwar modi kif prattiki korrotti jistgħu jiġu eliminati.

Kummissjoni tal-Liġijiet

Ir-rwol ewlieni u r-responsabbiltà tal-Kummissjoni huma li teżamina l-liġijiet, tissuġġerixxi liġijiet li jistgħu jiġu magħqudin, u tiżgura li ma jkun hemm l-ebda kunflitt bejn il-verżjonijiet bil-Malti u Ingliż.

Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi

L-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi ġie stabbilit skont l-Avviż Legali 357 tal-2015, magħruf bħala r-Regolamenti tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.

Din l-entità pubblika hija awtonoma rregolata minn Bord immexxi minn Chairperson li huwa responsabbli għat-tfassil tal-politika waqt li d-Direttorat huwa mmexxi minn Direttur responsabbli għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi u l-eżekuzzjoni tal-politika kif stabbilita mill-Bord.

Il-funzjonijiet tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi jistgħu jinqasmu fi tliet kategoriji ewlenin:

 • Traċċar tal-assi
 • Ġestjoni tal-Assi
 • Rimi tal-Assi

Kummissarju Għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data huwa l-awtorità superviżorja nazzjonali responsabbli għall-monitoraġġ u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet tal-GDPR u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Dan l-Uffiċċju huwa responsabbli wkoll biex jinforza d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni u jiżgura li l-awtoritajiet pubbliċi josservaw ir-rekwiżiti tiegħu.

L-Għanijiet tal-IDPC

 • Tiġi introdotta kultura fejn is-salvagwardja tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-data ma titqiesx bħala piż legali iżda proċess naturali li jifforma parti integrali mill-operazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet.
 • Iżżid il-livell ta’ fiduċja għall-pubbliku ġenerali biex ikun fiduċjuż li d-data personali tiegħu tintuża f’konformità mar-rekwiżiti li jirriżultaw mil-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.
 • Ikun korp regolatorju rilevanti u effettiv b’mod partikolari fl-infurzar tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data billi jieħu l-azzjoni korrettiva xierqa kontra kontrolluri li jiksru d-dispożizzjonijiet tal-GDPR.
 • Jassistu lill-intrapriżi mikro u żgħar biex jikkonformaw mal-GDPR.
 • Jistinkaw biex jieħdu inizjattivi biex iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data u jużaw fondi ddedikati tal-UE biex jintlaħaq dan l-objettiv.
 • Jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti tal-GDPR billi jikkoopera mal-Kontropartijiet Ewropej tiegħu permezz tal-mekkaniżmu ta’ konsistenza.
 • Jiżguraw li kull awtorità pubblika żżomm standards aċċettabbli biex tiżgura t-trasparenza u l-governanza tajba fit-twettiq tal-operazzjonijiet tagħha.

Direttorat għall-Protezzjoni tad-Data u l-Koordinazzjoni tal-Informazzjoni

Id-Direttorat għall-Protezzjoni tad-Data u l-Koordinazzjoni tal-Informazzjoni jaġixxi bħala punt ta’ referenza għal kwistjonijiet relatati mal-Protezzjoni tad-Data, il-FOI u l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Informaturi. Hija tiżgura li l-proċeduri amministrattivi fir-rigward ta’ dawn il-liġijiet jiġu segwiti fi ħdan il-Ministeru kif ukoll fi ħdan l-admibnistrazzjoni pubblika. Id-DPIC iżomm ukoll reġistru ta’ DPOs, uffiċjali tal-FOI u WROs. Fid-dawl tar-rwol tiegħu, id-DPIC jaħdem mill-qrib mal-IPS (Istitut għas-Servizz Pubbliku) biex jipprovdi taħriġ lill-uffiċjali fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika.