Type:  

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta

Twaqqif taċ-Ċentru
F’Malta, il-medjazzjoni hija rregolata mill-Att dwar il-Medjazzjoni (Kapitolu 474 tal-Liġijiet ta’ Malta​) li daħal fis-seħħ fil-21 ta’ Diċembru 2004 Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta twaqqaf fis-7 ta’ Lulju 2005, meta nħatar l-ewwel Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru.

Iċ-Ċentru, li huwa korp li għandu personalità ġuridika distinta, ġie stabbilit biex jipprovdi forum fejn żewġ partijiet jew aktar involuti fit-tilwima jew f’litigazzjoni jistgħu b’mod volontarju jirreferu jew jiġu riferuti mill-Qorti jew minn awtorità ta’ aġġudikazzjoni oħra, sabiex isolvu t-tilwima tagħhom permezz ta’ medjazzjoni, jiġifieri, il-proċess li fih medjatur, akkreditat miċ-Ċentru, jaġixxi bħala parti terza imparzjali bil-ħsieb li jiffaċilita n-negozjati bejn il-partijiet sabiex jgħinhom isolvu t-tilwima tagħhom billi jilħaq ftehim volontarju u f’waqtu.​

Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit skont l-Artikolu 91A tal-Kostituzzjoni bħala l-konsulent ewlieni tal-Gvern fi kwistjonijiet ta’ liġi u ta’ opinjoni legali. Dan l-Uffiċċju għandu l-kompitu li jaġixxi fl-interess pubbliku u li jissalvagwardja l-legalità tal-azzjoni tal-Istat u jwettaq ukoll dawk id-dmirijiet u funzjonijiet oħra li jistgħu jingħataw mill-Kostituzzjoni jew minn kwalunkwe liġi.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit mill-Att dwar l-Avukat tal-Istat (il-Kapitolu 603 tal-Liġijiet ta’ Malta) bħala aġenzija tal-gvern. L-Avukat tal-Istat igawdi minn indipendenza kostituzzjonali u mhuwiex soġġett għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ kwalunkwe persuna jew awtorità oħra fit-twettiq tal-funzjonijiet konferiti.

Sat-18 ta’ Diċembru 2019 meta l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat kien ikkostitwit biex jieħu f’idejh l-irwol konsultattiv tal-Gvern, l-Avukat Ġenerali kien il-konsulent legali prinċipali tal-Gvern.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jaġixxi bħala l-awtorità kompetenti għall-ipproċessar ta’ talbiet għan-notifika internazzjonali ta’ dokumenti f’materji ċivili u kummerċjali u għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili. Hija wkoll il-funzjoni tal-Avukat tal-Istat li jagħti pariri lill-Gvern dwar leġiżlazzjoni proposta, jassisti fl-abbozzar ta’ liġijiet u li jattendi għas-seduti tal-Kamra tar-Rappreżentanti fejn dawn il-liġijiet jiġu mgħarbla, jagħti pariri lill-Ministri kkonċernati u jabbozza kwalunkwe emenda li tista’ titqies meħtieġa b’mod partikolari fl-Istadju tal-Kumitati Parlamentari.

L-avukati li jservu fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jagħtu pariri lill-Gvern dwar il-kwistjonijiet legali kollha u jittrattaw prinċipalment kwistjonijiet ċivili, amministrattivi, kostituzzjonali u tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-avukati jabbozzaw u jeżaminaw dokumenti u ftehim legali u jagħtu opinjonijiet legali lill-uffiċjali tal-gvern dwar kwistjonijiet li jinvolvu l-interpretazzjoni ta’ kwistjonijiet jew prinċipji legali.

L-avukati jinvokaw il-Gvern fil-Qrati Superjuri fil-ġuriżdizzjoni ċivili u kostituzzjonali tagħhom (il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, il-Qorti tal-Appell u l-Qorti Kostituzzjonali), quddiem il-Qrati Inferjuri (il-Qorti tal-Maġistrati) u quddiem it-tribunali u l-bordijiet stabbiliti bil-liġi u fi proċedimenti ta’ arbitraġġ. Għadd ta’ uffiċjali huma speċjalizzati wkoll fil-Liġi tal-Unjoni Ewropea.

Avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jattendu wkoll regolarment laqgħat ta’ Kumitati speċjalizzati u gruppi ta’ ħidma u jaġixxu bħala punti ta’ kuntatt u uffiċjali ta’ kollegament fl-istrutturi legali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

L-Unità tal-Leġiżlazzjoni fi ħdan l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat hija responsabbli biex iżżomm is-sit tal-liġijiet ta’ Malta (legislation.mt) aġġornat.

L-Avukat tal-Istat jaġixxi wkoll bħala Aġent tal-Gvern quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

L-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat huma obbligati jsegwu Kodiċi ta’ Etika għall-Avukati u l-Prokuraturi Legali speċifiku għall-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat kif ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern minbarra l-Kodiċi ta’ Etika li jirregola l-professjoni legali u s-servizz pubbliku b’mod ġenerali.

Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Il-Missjoni tal-Avukat Ġenerali
L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa impenjat li jwettaq ir-responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-funzjonijiet statutorji tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti u fl-aħjar interess tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

Il-Viżjoni tal-Avukat Ġenerali
L-għoti ta’ servizz ta’ prosekuzzjoni ta’ kwalità lill-poplu ta’ Malta.

Aġenzija Dwar is-Servizzi tal-Qrati

Il-missjoni tal-Qrati Legali hija li “jipprovdu kemm lill-pubbliku kif ukoll lill-ġudikatura servizzi, strutturi u għarfien espert effettivi u effiċjenti biex il-pubbliku jkun jista’ jifhem, isegwi u jkun infurmat dwar il-proċessi ġudizzjarji li fihom jista’ jkun involut u li jipprovdi lill-ġudikatura bil-persunal, l-għodod u s-servizzi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jeżentaw il-ġustizzja b’mod xieraq u effiċjenti.”

L-amministrazzjoni tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti hija r-responsabbiltà tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, iżda r-responsabbiltà legali għall-implimentazzjoni tal-ordnijiet ġudizzjarji titqiegħed fuq ir-Reġistratur tal-Qrati. Konsegwentement, hemm qasma ċara bejn ir-rwoli amministrattivi u legali.

Hemm tliet reġistraturi, jiġifieri r-Reġistratur, il-Qrati u t-Tribunali Ċivili, ir-Reġistratur, il-Qrati u t-Tribunali Kriminali u r-Reġistratur, il-Qrati u t-Tribunali ta’ Għawdex. Ir-Reġistraturi tal-Qrati huma responsabbli għar-reġistri u l-uffiċjali mehmuża magħhom, il-preżentazzjoni u n-notifika ta’ atti ġudizzjarji, ir-reġistrazzjoni tal-minuti tas-seduta, l-eżekuzzjoni ta’ titoli eżekuttivi, bħal sentenzi, u mandati permezz ta’ marixxalli maħtura mill-Qorti, bejgħ ġudizzjarju b’irkant, proċessi minn ġurija u proċeduri oħra tal-qorti kriminali.

L-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti tipprovdi għall-proċedimenti ċivili u kriminali kollha. Hemm ukoll għaxar Tribunali Lokali f’Malta u Għawdex li jittrattaw reati dipendenti.

Aġenzija tal-Għajnuna Legali

Min Aħna
Għajnuna Legali Malta ġiet imwaqqfa bl-Avviż Legali 414 tal-2014. Il-funzjoni tal-aġenzija hija li tagħti sapport operazzjonali u amministrattiv lit-tmexxija tal-aġenzija. Avviż Legali 64 tal-2016, Ordni tal-2016 dwar Proċeduri tal-Aġenzija tal-Għajnuna Legali, jistabillixxi il-proċedura li għandha tiġi addottata mill-Aġenzija għall-applikazzjonijiet tal-għajnuna legali.

L-Avviż Legali 64 tal-2016, jagħti wkoll gwida dwar il-funzjoni u x-xogħol amministrattiv tal-ħaddiema fl-Aġenzija. Għajnuna Legali Malta hija komposta mill-maniġment anzjan tal-Aġenzija li tidderiġi lill-avukati w prokuraturi legali għall-għajnuna legali, magħżulha wara sejħa pubblika, appuntati mill-Ministru tal-Ġustizzja, w uffiċjali publiċi li jaħdmu fl-aġenzija.

L-artikolu 911 (6) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta jiddefinixxi l-kliem ‘Avukat tal-Għajnuna Legali’ bħala dik il-persuna li taqdi l-kariga ta’ avukat, uffiċjal jew uffiċjal pubbliku li l-funzjoni tiegħu/tagħha tappartjeni lill-avukat għall-għajnuna legali jew jaqdi l-funzjoni fl-amministrazzjoni tal-benefiċju tal-għajnuna legali.

It-Tim
L-Aġenzija hija magħmulha minn żewġ aspetti: dak legali u dak amministrattiv taħt it-tmexxija tad-Direttur għas-servizzi tal-għajnuna legali.