Iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta [hawn aktar ‘l isfel jissejjaħ “Iċ-Ċentru”] huwa korp magħqud li jkollu personalità ġuridika distinta u għalkemm ġie mwaqqaf fl-1996 bid-dħul fis-seħħ ta’ Kapitolu 387 tal-Liġijiet ta’ Malta [hawn aktar ‘l isfel jissejjaħ “L-Att”], iċ-Ċentru beda jopera f’Marzu tas-sena 2000.

Il-funzjonijiet taċ-Ċentru, kif provdut fl-Artikolu 10(1) tal-Att, huma:

 • li jġib ’il quddiem lil Malta bħala ċentru għall-arbitraġġ kummerċjali internazzjonali;
 • li jipprovdi għal kif għandu jitmexxa l-arbitraġġ internazzjonali f’Malta;
 • li jinkoraġġixxi l-arbitraġġ domestiku bħala mezz ta’ arranġament ta’ tilwim;
 • li jipprovdi l-faċilitajiet meħtieġa għat-tmexxija ta’ arbitraġġ;
 • li jagħti pariri lill-Gvern fuq kull ħaġa msemmija fis-sub-paragrafi ta’ qabel;
 • li jwettaq il-funzjonijiet l-oħra kollha li jiġu lilu assenjati b’din il-liġi jew b’kull liġi oħra; u
 • li jwettaq kull funzjoni oħra supplimentari jew anċillari ma’ dak li hemm imsemmi qabel.

Iktar minn hekk iċ-Ċentru, għandu s-setgħa, li titwettaq permezz tal-Bord tiegħu, li jagħmel regoli li jiġu pubblikati fil-Gazzetta u li jkunu jipprovdu dwar:

 • il-proċedura għall-arbitraġġi;
 • il-mod u l-ħtiġiet (inkluż kull dritt li jitħallas għaldaqstant) għar-reġistrazzjoni ta’ dokument taħt dan l-Att;
 • linji ta’ prinċipju u għażla ta’ mudelli jew forom għall-formulazzjoni ta’ kull klawsola u ftehim tal-arbitraġġ; u
 • kull ħaġ’oħra li dwarha jistgħu jsiru regoli taħt kull dispożizzjoni tal-Att.Il-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru huwa responsabbli għall-politika u għall-amministrazzjoni ġenerali tal-affarijiet u x-xogħol taċ-Ċentru, liema Bord għandu jkun jikkonsisti f’mhux anqas minn tliet membri u mhux aktar minn ħames membri, li jinħatru mill-President ta’ Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru. Il-membri tal-Bord jiġu appuntati għal perijodu ta’ sitt snin u huma eleġibbli għall-ħatra mill-ġdid.Iċ-Ċentru għandu wkoll Reġistratur, li hija wkoll segretarju tal-Bord. Ir-Reġistratur jiġi appuntat mill-Bord u bil-liġi għandu jwettaq dawk il-funzjonijiet li minn żmien għal żmien jiġu delegati lilu mill-Bord. Ir-rappreżentanza legali taċ-Ċentru hija vestita fir-Reġistratur u r-Reġistratur għandu s-setgħa li jagħti l-ġuramenti tal-kariga lill-arbitri jew lil kull persuna oħra involuta fil-proċedimenti tal-arbitraġġ.
FacebookTwitter